Η Κρήνη του καλού βοσκού

Η Κρήνη του καλού βοσκού βρίσκεται στον οικισμό του Καλού. Βρίσκεται στο κάτω μέρος βράχου.