Μονές και Ναοί Γαλενίου

Το Γαλένι είναι στην ενορία Ρουκανίου

Μονές και Ναοί στο Γαλένι:

Παναγία Γαλατιανή ή Γαλενιανή