Υλοποίηση

Η διαδικτυακή πύλη rural-heraklion.gr κατασκευάστηκε αρχικά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) από την εταιρεία Multix O.E. με την επιμέλεια του Δήμου Ηρακλείου.

Ομάδα Επιμέλειας Έργου: Κατερίνα Λασηθιωτάκη, Γιώργος Μαγαράκης, Γιώργος Καραγιαννάκης, Μαρίζα Χριστάκη

Κατασκευή portal, συλλογή και τεκμηρίωση υλικού: Κωνσταντίνος Παπαδάκης – S.A. για την Multix O.E.

Ανακατασκευάστηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου το 2024.